Secunda maakt mensen bijzonder

ANBI

Kringloopwinkel Secunda heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij als Algemeen Nut Beogende Instelling voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke verplichtingen. Kortom: we zijn een ‘erkend goed doel’. Op deze pagina geven wij invulling aan onze publicatieplicht – voor zover deze informatie niet elders op de website vermeld staat. Kringloopwinkel Secunda is een geregistreerde handelsnaam van Stichting Kringloop Rivierenland. Fiscaal nummer: 8131.72.846. De doelstellingen van Secunda zoals vermeld in de statuten:

 1. De stichting heeft tot doel het bevorderen van hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.
 2. Zij tracht het in lid 1 genoemde doel te bereiken door onder meer het verzamelen, sorteren en verkopen van de producten, materialen en grondstoffen.
 3. De stichting beoogt tevens:
  – Het bevorderen van de sociale werkvoorziening in de regio
  – Het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie
  – Het behouden van koopkracht voor de financieel zwakkeren in de samenleving
  – Een positieve rol te spelen in de publieke bewustwording met betrekking tot het in lid 1 genoemde doel.
 4. De stichting neemt deel en werkt samen met (rechts-)personen met een gelijksoortige doelstelling
 5. De stichting is in ieder geval werkzaam in de verzorgingsgebieden van LANDER en Avri.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • meer goederen inzamelen door nieuwe inzamelinitiatieven te ontwikkelen en
 • de winkelformule verder ontwikkelen als belevingswinkel, waardoor
 • meer werkplekken gecreëerd kunnen worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
 • door een sterke inzet op communicatie onze doelstellingen uitdragen, en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven.

Het bestuur van de Stichting Kringloop Rivierenland wordt gevormd door:
Erik J. de Vries (voorzitter)
Ruben de Kruijff (secretaris)
Jan D. van de Sluis (penningmeester)
Christine van Egmond – Buitenhuis (lid)
Jip Peper (adviserend lid)

Beloningsbeleid:

 • Het bestuur van de stichting is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding)
 • Alle medewerkers op de loonlijst (inclusief directie) worden betaald volgens het “Handboek Arbeidsvoorwaarden” van de branchevereniging BKN waarbij Kringloopwinkel Secunda is aangesloten.

Actueel verslag van activiteiten:

Inzameling in 2014: 796130 kg goederen, waarvan 43% verkocht werd in de winkel, 49% gerecycled tot nieuwe grondstoffen en 8% als restafval werd afgevoerd. Een behaald milieurendement van 92%.

Medewerkers bij Secunda ultimo 2014
fte aantal
dienstverband 20,7 26
Lander 11,5 11
vrijwillig 17,3 52
reintegratie / dagbesteding 0,9 4
stage 0,6 2
taakstraf 0,3 2
totaal 51,5 94

Balans per 31-12-2014
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris 68.841
Vervoermiddelen 42.771
107.612
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren 12.555
Belastingen /premies 0
Overige vorderingen 50
Overlopende activa 38.538
51.143
Liquide middelen 195.465
354.220

Passiva
Stichtingskapitaal
Overige reserves 107.483
Onverdeeld resultaat -8.548
98.935
Voorzieningen
Latente belastingverpl. 1.539

Langlopende schulden
Leningen o/g 87.500
Financieringen 24.212
111.712

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 22.500
Leveranciers 9.102
Belastingen / premies 46.786
Overlopende passiva 63.646
142.034
354.220

Winst en verliesrekening over 2014 (x 1000)
Netto- omzet 971
kostprijs 23
Bruto-omzetresultaat 948

Kosten
personeelskosten 670
afschrijvingen 29
huisvestingskosten 183
kantoorkosten 13
transportkosten 17
verkoopkosten 23
algemene kosten 14
949

bedrijfsresultaat -1
financiële baten en lasten -9
belastingen resultaat 1
Resultaat -9

Toelichting op Winst- en verliesrekening.

De voornaamste bron van inkomsten is de verkoop van herbruikbare artikelen via de winkel. In 2014 bedroegen deze inkomsten 824k. De opbrengst van recyclematerialen zoals oud ijzer, papier en textiel bedroeg 54k. De opbrengsten uit dienstverlening bedroeg 61k en tot slot rentebaten van 8k. Met de inkomsten wordt vorm gegeven aan de doelstellingen. De noodzakelijke huisvesting wordt hiervan gehuurd, de kosten voor het inzamelen van de goederen worden voldaan, zoals de vrachtwagens. Salarissen van vaste medewerkers worden betaald (waarvan overigens het grootste deel werkzaam bij Secunda werkzaam is vanuit een uitkeringssituatie) en ook de detacheringsvergoedingen voor de medewerkers via LANDER en onze vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen worden hiermee bekostigd. In 2014 had Secunda een tekort op de exploitatie van bijna 9k.