Secunda maakt mensen bijzonder

ANBI

Kringloopwinkel Secunda heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij als Algemeen Nut Beogende Instelling voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke verplichtingen. Kortom: we zijn een ‘erkend goed doel’. Op deze pagina geven wij invulling aan onze publicatieplicht – voor zover deze informatie niet elders op de website vermeld staat. Kringloopwinkel Secunda is een geregistreerde handelsnaam van Stichting Kringloop Rivierenland. Fiscaal nummer: 8131.72.846. De doelstellingen van Secunda zoals vermeld in de statuten:

 1. De stichting heeft tot doel het bevorderen van hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.
 2. Zij tracht het in lid 1 genoemde doel te bereiken door onder meer het verzamelen, sorteren en verkopen van de producten, materialen en grondstoffen.
 3. De stichting beoogt tevens:
  – Het bevorderen van de sociale werkvoorziening in de regio
  – Het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie
  – Het behouden van koopkracht voor de financieel zwakkeren in de samenleving
  – Een positieve rol te spelen in de publieke bewustwording met betrekking tot het in lid 1 genoemde doel.
 4. De stichting neemt deel en werkt samen met (rechts-)personen met een gelijksoortige doelstelling
 5. De stichting is in ieder geval werkzaam in de verzorgingsgebieden van LANDER en Avri.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • meer goederen inzamelen door nieuwe inzamelinitiatieven te ontwikkelen en
 • de winkelformule verder ontwikkelen als belevingswinkel, waardoor
 • meer werkplekken gecreëerd kunnen worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
 • door een sterke inzet op communicatie onze doelstellingen uitdragen, en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven.

Het bestuur van de Stichting Kringloop Rivierenland wordt gevormd door:
Erik J. de Vries (voorzitter)
Ruben de Kruijff (secretaris)
Jan D. van de Sluis (penningmeester)
Christine van Egmond – Buitenhuis (lid)

Beloningsbeleid:

 • Het bestuur van de stichting is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding)
 • Alle medewerkers op de loonlijst (inclusief directie) worden betaald volgens het “Handboek Arbeidsvoorwaarden” van de branchevereniging BKN waarbij Kringloopwinkel Secunda is aangesloten.

Jaarrekening Secunda 2017